Bejelentkezés

Bejelentkezés

Felhasználónév *
Jelszó *
Emlékezzen rám

Regisztrálás

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező.
Név *
Felhasználónév *
Jelszó *
Jelszó megerősítése *
E-mail *
E-mail megerősítése *
Captcha *
Captcha újratöltés

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
(1089 Budapest, Kálvária tér 7.)

A Kormány 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelete a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben, valamint a felnőttképzésben a rendes oktatásra történő visszatérésről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről

3. A felnőttképzésben a rendes oktatásra történő visszatérés szabályai
4. § (1) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2. § 8. pontja szerinti kontaktórás formában szervezett oktatás, képzés – ideértve az Fktv. 1. § (2) bekezdése szerinti jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés felnőttképző által történő megszervezését is – a képzésben részt vevő személyek és az oktató közötti személyes találkozást nem igénylő kapcsolatban alkalmazott digitális eszköz segítségével megvalósuló módon vagy zárt rendszerű elektronikus távoktatás, illetve távoktatás formájában is megszervezhető, befejezhető abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, hatósági szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.

(2) Személyes jelenlétként kell figyelembe venni a képzésben részt vevő személy (1) bekezdésben meghatározott módon történő részvételét.

(3) A felnőttképzésben szervezett komplex szakmai vizsgák központi írásbeli vizsgatevékenységeinek azon időpontjait, amelyek 2021. április 12–18. közötti napokra esnek, – az előzőleg a 2021. évre a központi írásbeli vizsgafeladatokra meghatározott időpontoktól eltérően – az eredetileg meghatározott időpontokhoz képest 14 nappal később is meg lehet tartani.

(4) A jogi szakvizsga a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet szerint szervezhető meg.

 https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/3799c1b107ff6a93ff2824f5c2636e3dbdef336e/megtekintes

A 104/2021. (III.5) Korm. rendelet a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról alapján a felnőttképzésben megtartott képzésekre az alábbi ideiglenes védelmi intézkedések lépnek életbe:

11.§ (5) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban Fktv.) 2. § 8. pontja szerinti kontaktórás formában szervezett oktatást, képzést – ideértve az Fktv. 1. § (2) bekezdése szerinti jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés felnőttképző által történt megszervezését is - a képzésben részt vevő személyek és az oktató közötti személyes találkozást nem igénylő kapcsolatban alkalmazott digitális eszköz segítségével megvalósuló módon vagy zárt rendszerű elektronikus távoktatás, illetve távoktatás formájában kell megszervezni, befejezni abban az esetben, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, hatósági szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.

(6.) Felnőttképzésben vizsga nem szervezhető. Az e rendelet hatálybalépésekor már megkezdett és folyamatban levő, illetve újonnan meghirdetett vizsgát el kell halasztani.

 

 MK_21_036.pdf

A törvény felnőttképzést érintő jelentősebb összefoglalása:

A  veszélyhelyzet megszűnésének időpontjában folyamatban levő, felnőttképzésként megszervezett képzés 2020. augusztus 31-éig abban az esetben is megszervezhető távolléti oktatásban, távoktatás formájában vagy digitális képzésként, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.

A törvény felnőttképzést érintő része:

 

 1. Felnőttképzési tárgyú átmeneti szabályok

 

 1. § (1) A  veszélyhelyzet megszűnésének időpontjában folyamatban levő, felnőttképzésként megszervezett képzés 2020.  augusztus 31-éig abban az  esetben is megszervezhető távolléti oktatásban, távoktatás formájában vagy digitális képzésként, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.

(2) Szakmai vizsga felnőttképzés keretében történő megszervezésére a 27. §-t kell alkalmazni.

 

 1. § (1) Költségvetési támogatás nyújtható az  olyan képzések felnőttképzési tevékenység keretében történő megszervezéséhez és megvalósításához, valamint az  azokban való részvételhez, amelyek a  munkavállalók és az  álláskeresők számára új kompetenciák megszerzését biztosítják, munkaerő-piaci szempontból azok megszervezéséhez és megvalósításához kiemelt közérdek fűződik, és hosszú távon hozzájárulnak Magyarország gazdasági növekedéséhez.

(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott célnak megfelelő tanulási eredmények meghatározását és az  azok megszerzéséhez szükséges tudás átadásához szükséges képzések megszervezésének és megvalósításának követelményeit a felnőttképzésért felelős miniszter határozza meg.

(3) A költségvetési támogatást a (2) bekezdés szerinti követelményeknek megfelelő felnőttképző által megszervezett és megvalósított képzésben részt vevő személy képzési díjának és a képzéssel összefüggő költségek finanszírozására lehet felhasználni.

(4) Az  e  § szerinti képzés és az  ahhoz előfeltételként kapcsolódó más képzés a  felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvénynek (a  továbbiakban: 2013. évi LXXVII. törvény) a  szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről szóló 2019. évi CXII. törvénnyel megállapított rendelkezései szerinti felnőttképzési tevékenység keretében szervezhető és valósítható meg a következő feltételek szerint:

 1. a  felnőttképzési tevékenység bejelentés és engedély nélkül folytatható azzal, hogy a  felnőttképzési államigazgatási szerv a  felnőttképzőt a  veszélyhelyzet megszűnését követő hatvanadik napig a  2013. évi LXXVII. törvényben meghatározott eljárásban veszi a felnőttképzők nyilvántartásába,
 2. a  képzési program felnőttképzési szakértő általi előzetes minősítése helyett a  (2)  bekezdés szerinti követelmények vizsgálata keretében kell megállapítani azt, hogy a  képzési program megfelel a  jogszabályoknak és az  abban meghatározott tartalommal, feltételekkel és módon megszerezhetők a képzési programban megjelölt kompetenciák,
 3. a felnőttképző a 2013. évi LXXVII. törvény 15. §-a szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének a veszélyhelyzet megszűnését követő kilencven napon belül tesz eleget,
 4. a  felnőttképzőnek vagyoni biztosítékkal és minőségirányítási rendszerrel a  veszélyhelyzet megszűnését követő százhuszadik napig nem kell rendelkeznie.

(5) Az e § szerinti képzés és az ahhoz előfeltételként kapcsolódó más képzés keretében történő szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítés az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerinti egyéb oktatás és képzésnek minősül és mentes az általános forgalmi adó alól.

(6) Ha a  költségvetési támogatás feltétele, hogy a  képzésben részt vevő személy a felnőttképző által egy vállalkozás részére foglalkoztatási céllal kiközvetítésre kerüljön, a  felnőttképző részére kifizetett képzési díj a  képzésben részt vevő személyt foglalkoztató vállalkozás részére nyújtott, az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és a  2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 41/A. alcíme vagy 46. alcíme szerint nyújtható.

Az új felnőttképzési rendszerre való zökkenőmentes átállás elősegítése érdekében az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) részletes segédanyagot tett közzé a képzési rendszer szereplői számára.

A megújult felnőttképzési rendszer szerinti képzések 2020. szeptember 1-től indíthatók (ezzel párhuzamosan 2022. december 31-éig a korábban hatályos jogszabályok alapján működő képzések is folytathatók). Az elmúlt időszakban számos visszajelzés és kérdés érkezett a szakpolitika részére a felnőttképzés szereplői – elsősorban felnőttképzők, a (belső képzéseket folytató) vállalatok és a képzésben részt vevő személyek – részéről a megújult felnőttképzési rendszer új szabályozásával kapcsolatban.

Ezekre a jogalkalmazói kérdésfeltevésekre is alapozva készült el a tájékoztató, melynek célja, hogy a stratégiai megfontolások keretrendszerébe foglalja a felnőttképzési rendszer legfontosabb változásait, és gyakorlatias módon – példákkal alátámasztva – bemutassa, elmagyarázza azokat. A tájékoztató rámutat a felnőttképzési rendszer – egyre jobban felértékelődő – stratégiai szerepére és ennek okaira, elemzi a korábbi felnőttképzési rendszer kihívásait, és bemutatja az ezekből levezetett stratégiai célkitűzéseket. A dokumentum továbbá széleskörű információt szolgáltat a felnőttképzési rendszer megújult környezetéről és szereplőiről, jogszabályi hivatkozásokkal alátámasztva részletesen elemzi a fő változásokat, és megjeleníti a jogszabályok helyes alkalmazásával kapcsolatban felmerülő, gyakran ismétlődő kérdéseket és a szaktárca azokra adott válaszait. A tájékoztató megtekinthető az alábbi linken:

https://kormany.hu/dokumentumtar/a-felnottkepzes-megujitasa-2020

 

Kapcsolódó rendelkezések:

 1. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300077.tv

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000011.KOR

 

 

A Kormány 234/2020 (V.26) Korm. rendelete a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól szóló 70/2020 (III.26.) Korm. rendelet módosításáról.

Hatályos: 2020.02.15 - 2020.06.30

A Kormány 234/2020. (V. 26.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól szóló 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, az Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól szóló 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A felnőttképzésben

 1. a) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2. § 8. pontja szerinti kontaktórás képzés, valamint
 2. b) modulzáró vizsga és szakmai vizsga

a járványügyi szabályok betartásával szervezhető.

(2) A képzés során a képzés szervezője, a vizsga alkalmával a vizsgabizottság és a vizsgaszervező együttesen felelős a járványügyi szabályok által előírt óvintézkedések teljes körű megtartásáért és a veszélyhelyzettel összefüggésben megtett intézkedések, meghozott határozatok vizsgajegyzőkönyvben történő rögzítéséért.

(3) A kontaktórás képzésben és a vizsgabizottság munkájában nem vehet részt az, aki a 65. életévét betöltötte.”

 1. § Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Képzés abban az esetben is megszervezhető és befejezhető távolléti oktatásban, távoktatás formájában vagy digitális képzésként, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé. Ha jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés vagy képzési program a képzés vagy a modulzáró vizsga tekintetében a távolléti oktatás, távoktatás vagy digitális képzés valamelyik formáját lehetővé teszi, a képzés, illetve a modulzáró vizsga kizárólag akként szervezhető meg.”

 1. § Az R. 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A vizsgaszervező a szakmai vizsgát vizsgacsoportonként, legkésőbb a vizsga első vizsgatevékenységét megelőzően húsz nappal jelenti be a felnőttképzési államigazgatási szervnek az elektronikus vizsgarendszerben. Írásbeli vizsgatevékenységre hetente legfeljebb két időpont jelölhető ki.”

 1. § Hatályát veszti az R.
 2. a) 2. § (1a) és (1b) bekezdése,
 3. b) 3. § (1) bekezdésében az „A veszélyhelyzet időtartamára az e rendelet hatálybalépését megelőzően bejelentett és meg nem kezdett szakmai vizsga lemondását az elektronikus vizsgarendszerben rögzíteni kell.” szövegrész,
 4. c) 4. §-a,
 5. d) 5. §-a.
 6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tovább a 70/2020 rendelethez