Bejelentkezés

Bejelentkezés

Felhasználónév *
Jelszó *
Emlékezzen rám

Regisztrálás

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező.
Név *
Felhasználónév *
Jelszó *
Jelszó megerősítése *
E-mail *
E-mail megerősítése *
Captcha *
Captcha újratöltés

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
(1089 Budapest, Kálvária tér 7.)

A kép-, illetve hangfelvétel rögzítése, mint a Támogató által támasztott követelmény, mindenben megfelel a jogszabályi követelményeknek, különös figyelemmel a 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseire.

Az adatkezelés az Infotv. és a GDPR alábbi releváns rendelkezései alapján történik.

A személyes adatkezelés egyrészt az Infotv. 5. § (1) bekezdésének b) pontján alapul, mely szerint a személyes adat akkor kezelhető, ha az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult.

Másrészt a GDPR  I. fejezet 6. cikk a) és c) pontjain alapul az adatkezelés, mely szerint:

(1)   A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

 1. a)         az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. c)         az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

 

Egyrészt tehát megkövetelik a jogszabályi rendelkezések, hogy az adatkezelés a törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges legyen/jogi kötelezettség teljesítéséhez legyen szükséges, illetve az adatkezeléshez történő kifejezett hozzájárulást.

 

Feltétlen szükségesség, jogi kötelezettség teljesítése

A Támogató törvényben meghatározott feladatkörében eljárva, a Kedvezményezett támogatási jogviszonyból eredő kötelezettségeinek ellenőrzése céljából, vagyis a szerződésszerű teljesítés ellenőrzése céljából követeli meg kép/hangfelvételt, minden esetben az érintett személyes hozzájárulása birtokában.

A Támogató törvényben meghatározott feladatkörében jár el, amikor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 54. § (1) bekezdés b) pontja alapján a költségvetési támogatás felhasználását a Kormány rendeletében meghatározott szabályok szerint ellenőrzi.

 

(„54. §[1] (1) A támogató a költségvetési támogatás felhasználását

b)[2] a 48. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatási jogviszony esetében a Kormány rendeletében meghatározott szabályok szerint ellenőrzi.

(1a)[3] Az ellenőrzés kiterjedhet a kedvezményezett által a támogatott tevékenység megvalósítására kötött szerződésben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.”)

Kiemelendő azonban, hogy a Támogatónak nemcsak a nemzeti jogszabályok, de a közvetlenül hatályos uniós rendelkezések ( pl.:  az Európai Parlament és Tanács 1303/2013/EU rendelete) is kötelezettségként jelölik meg a támogatás felhasználásának ellenőrzését.

Megjegyzendő, hogy  a Támogatón kívül számos hazai és uniós szerv ellenőrzi (pl. EUTAF, OLAF, Bizottság stb.) a támogatások szabályszerű felhasználását, vagyis további szervek ellenőrzési feladatának elvégzéséhez is szükségesek a szóban forgó kép- és hangfelvételek.

 

Kifejezett hozzájárulás:

A képzésben résztvevő személyek hozzájárulása szintén megfelel a jogszabályi követelményeknek.

Az Infotv. 3. § 7. szerint, „hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez”;

GDPR  I. fejezet 7. cikk (1) bekezdése szerint: „Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult”.

Ptk. releváns rendelkezései:

A Ptk. (2:43.§ ) a képmáshoz és a hangfelvételhez való jogot nevesített személyiségi jogként jelöli meg.  A Ptk. 2:42. § (3) bekezdése szerint, „Nem sért személyiségi jogot az a magatartás, amelyhez az érintett hozzájárult”.

Tekintettel arra, hogy a hangfelvétel készítése minden esetben hozzájáruló nyilatkozat birtokában történik, az adatkezelés jogszerű.

Összefoglalva elmondható, hogy az adatkezelő mindvégig fokozott figyelmet fordít az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokra, különös figyelemmel a személyes adatkezelésre vonatkozó alapelvek (Infotv. 4. §, GDPR II. fejezet 5.cikk) betartására. A személyes adatnak minősülő hangfelvételeket kizárólag ellenőrzési célból kezeli és kizárólag az ellenőrzéshez szükséges mértékben és ideig, az adattakarékosság elvének figyelembevételével, különös figyelemmel azokra a garanciális jogokra, melyeket a jogszabályi rendelkezések (Infotv. 14. §, GDPR III. fejezet)  az érintett jogai megóvása céljából biztosítanak.

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés a hozzájáruláson alapul, valamint az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges, az adatkezelés jogszerű.

A fentiek alapján hangsúlyozandó, hogy a Támogató csak olyan adatot követel meg, amely az adatkezelés céljának eléréséhez feltétlenül szükséges és arra alkalmas. Minderre figyelemmel álláspontunk szerint szükséges és arányos a képzésben résztvevők személyiségi jogainak korlátozása a támogató jogos érdekeivel szemben.

 

[1] Megállapította: 2014. évi XCIX. törvény 32. §. Hatályos: 2015. I. 1-től.

[2] Módosította: 2015. évi CXCI. törvény 87. § 7.

[3] Beiktatta: 2015. évi LXXII. törvény 28. § (1). Hatályos: 2015. VI. 19-től.

A GINOP-6.1.7-17-2018-00001 azonosító számúMunkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok számára indított képzések szakmai támogató programja” kiemelt projekt elsődleges célja a GINOP-6.1.5-17, a GINOP-6.1.6-17 és a GINOP-6.1.8-17 felhívások kedvezményezettjei részére történő támogató tevékenység nyújtása. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (továbbiakban: NSZFH) a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. illetve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címeken elérhető Ügyfélszolgálatán keresztül látja el feladatait, a Kedvezményezettek számára gyors és precíz válaszokat ad, hatékony segítséget nyújt.

Ügyfélszolgálatunk munkája összetett: egyrészt a kedvezményezettek részéről megfogalmazódó kérdésekre ad választ, és kezeli a jelzett problémákat, másrészt összegző kimutatásokat készít saját tevékenyégéről. Az így kapott adatokat elemezve pontos képet kapunk a leggyakoribb problémákról éppúgy, mint az ismétlődő kérdésről. Az eredményeket felhasználva már nem csak passzív, válaszadásra korlátozódó szolgáltatást nyújthatunk a kedvezményezettek részére, hanem aktív, kezdeményező szereplőként az általánosan tapasztalható problémákat és kérdéseket az azokra adott válaszokkal együtt tesszük elérhetővé.

Az eddigi tapasztalatok alapján – a teljesség igénye nélkül –, az alábbi témákkal kapcsolatban merültek fel kérdések leggyakrabban:

 • az arculati elemek használata a dokumentumokon,
 • a megvalósítás közben történő lemorzsolódás a képzésbe bevontak körében,
 • a képzési csoportok bontása, összevonása tekintetében,
 • a kép- és hang dokumentáció készítésének, tárolásának előírásairól,
 • a képzésbe bevonható személyek köréről.

A konkrét kérdéseket a rájuk adott válaszokkal az alábbi linken érhetik el:

https://munkaerokepzes.hu/gyik

 

Köszönjük eddigi bizalmukat, és amennyiben kérdésük merülne fel, forduljanak bizalommal Ügyfélszolgálatunk felé a továbbiakban is az alábbi elérhetőségeken:

Kapcsolat

A GINOP-6.1.7-17-2018-00001 azonosító számú kiemelt projekt elsődleges feladata a GINOP-6.1.5-17, a GINOP-6.1.6-17 és a GINOP-6.1.8-17 felhívások  (továbbiakban: kapcsolódó projektek) kedvezményezettjei részére támogató tevékenység végrehajtása, amely keretén belül az NSZFH szakmai monitoring látogatást tesz. A szakmai monitoring látogatások célja, hogy a kapcsolódó projektek támogatott képzései és az  alátámasztó dokumentációk a képzési tervnek, a felnőttképzési jogszabályoknak, továbbá a pályázati kiírásnak megfeleljenek.
A hatályos Eljárásrend szerint szabályozott szakmai monitoring látogatások megvalósításának sematikus folyamata és lépései:

 

A szakmai monitoring tevékenység végrehajtása

A Támogató Okirat kézhezvételét követő 15 napon belül a kedvezményezettnek – az együttműködési kötelezettség felhívás szerinti előírásának megfelelően – fel kell vennie a kapcsolatot az NSZFH munkatársával és a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., illetve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címekre kell megküldenie az elfogadott képzési tervét. Ezt követően az NSZFH munkatársa egy visszaigazoló e-mailben tájékoztatja a Kedvezményezettet a Monitoring Támogató Rendszerbe (továbbiakban: MTR) történő regisztráció szükségességéről és a képzési tervében szereplő képzéseinek rögzítéséről. A szakmai monitoring tevékenységet végző munkatárs(ak) a szakmai monitoring látogatást megelőzően egyezteti(k) e-mailben és/vagy telefonon a látogatás tervezett dátumát, kezdési időpontját és helyszínét/helyszíneit az érintett kedvezményezett szervezet képviselőjével. A kedvezményezett szervezetet a szakmai monitoring munkatársak a látogatást megelőző legalább 3 munkanappal hivatalos levélben értesítik a szakmai monitoring látogatás időpontjáról, helyszínéről és a vizsgálandó dokumentumok listájáról. A szakmai monitoring látogatáson az érintett szervezet képviselője (vagy az általa írásban meghatalmazott személy) köteles a megbízólevéllel rendelkező, a szakmai monitoring tevékenységet végző személlyel együttműködni. A szakmai monitoring látogatáson kerül sor a konkrét képzések dokumentumainak vizsgálatára. Amennyiben a szakmai monitoring látogatás időpontjában képzés is folyik a helyszínen, ennek látogatására is sor kerülhet, melynek megtörténte a Monitoring jegyzőkönyvben rögzítésre kerül. A látogatás során felmerülhet a hiánypótlás szükségessége, melynek kedvezményezett általi teljesítésére 3 munkanap áll rendelkezésre. A Monitoring jegyzőkönyv 2 db eredeti példányban készül, amelyből 1 pld. a látogatás alkalmával átadásra kerül az érintett kedvezményezett szervezet részére.
A szakmai monitoring tevékenység során tett megállapításokat, javaslatokat a tevékenységet végző személyek Monitoring jelentésbe foglalják. Az elkészült Monitoring jelentést az NSZFH munkatársa a monitoring látogatást követő 10 naptári napon belül e-mailben megküldi véleményezésre a kedvezményezett szervezet részére a Monitoring támogató rendszerben a regisztráció során megadott e-mail címre, 10 naptári napos véleményezési/elfogadási határidő kitűzésével. A Monitoring jelentés az értesítés megküldésétől számított 10. naptári napot követő napon véleményezés hiányában elfogadottnak minősül. A végleges monitoring jelentés megküldésre kerül az érintett szervezetnek. Az érintett kedvezményezett szervezet képviselője (vagy az általa írásban meghatalmazott személy) jogosult:

 • a szakmai monitoring tevékenységet végző személy személyazonosságának bizonyítására alkalmas okiratot, megbízólevelének bemutatását kérni;
 • szakmai monitoring tevékenység során tett megállapításokat, javaslatokat megismerni, azokkal kapcsolatos észrevételeit kifejteni.

Az érintett kedvezményezett szervezet képviselője (vagy az általa írásban meghatalmazott személy) köteles a megbízólevéllel rendelkező, a szakmai monitoring tevékenységet végző személy kérésére:

 • a helyszíni vizsgálat lefolytatásához szükséges feltételeket (pl. belépés, helyszín) bizosítani;
 • a szakmai monitoring tevékenységhez szükséges tájékoztatást megadni;
 • a szakmai monitoring tevékenység tárgyához kapcsolódó adatokat, információkat - azok tárolási helyszínétől függetlenül, ugyanakkor saját biztonsági előírásaira, munkarendjére figyelemmel és azokkal összhangban - bemutatni;
 • a szakmai monitoring tevékenység tárgyához kapcsolódó papíralapú vagy elektronikus adathordozón tárolt adatokról, információkról másolatot készíteni, azokat átadni.

 

2019. február 26-án „A kezdetektől a megvalósításig” címmel tartott tájékoztató napot a GINOP-6.1.7-17 kiemelt projekt a GINOP-6.1.5-17, GINOP-6.1.6-17 és GINOP-6.1.8-17 projektek kedvezményezettjei számára. A rendezvény az első állomása volt annak a tervezetten 24 helyszínen megvalósuló előadássorozatnak, ahol az említett projektek megvalósítói részére biztosít szakmai segítségnyújtást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal. A jelenlegi rendezvényen elsősorban a budapesti és a Pest megyei kedvezményezettek vettek részt.

A tájékoztató napot Vavró Márta projektmenedzser nyitotta meg köszöntő beszédével, majd bemutatta a GINOP-6.1.7-17 kiemelt projekt céljait és eddig elért eredményeit.

A rendezvény első felében előadást tartottak a Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárságának, tehát az Irányító Hatóságnak a munkatársai is. Benkucs László osztályvezető az előlegigénylésekről, valamint a kifizetési kérelmek kezeléséről tartott prezentációt, Csizmadia Dorina osztályvezető pedig a GINOP-6.1.5-17 és a GINOP-6.1.6-17 konstrukciókra vonatkozó támogatói okiratok módosításáról beszélt az érdeklődőknek. Utolsó előadóként Zsiborács Tibor főosztályvezető-helyettes a helyszíni ellenőrzések tapasztalatairól tájékoztatta a rendezvényen résztvevőket. Végezetül az Irányító Hatóság munkatársai válaszoltak a megjelentek által feltett kérdésekre, és tanácsokkal látták el a megvalósítókat projektjeik minél hatékonyabb megvalósítása érdekében.

A rendezvény második felében a GINOP-6.1.7-17 kiemelt projekt munkatársai tartottak előadást. Először Kisanyik Tímea kommunikációs munkatárs beszélt a projekteket érintő kommunikációs és arculati előírásokról, majd Steiler Gabriella szakmai vezető mutatta be az érdeklődőknek a projekt keretében fejlesztett Monitoring Támogató Rendszer működését. A rendezvényt Török Kinga tevékenységvezető előadása zárta, aki a már lezajlott monitoring látogatások tapasztalatait osztotta meg a megjelentekkel. A rendezvény második fele is a résztvevők kérdéseivel zárult, amelyeket a megvalósítók válaszoltak meg.

A 2019-es év folyamán a tájékoztató napok az ország minden megyéjében elérhetőek lesznek a kedvezményezettek részére. A rendezvények listájáról a későbbiekben ezen a felületen, valamint a www.munkaerokepzes.hu oldalon nyújtunk további tájékoztatást.

A rendezvényen elhangzott előadások prezentációit itt tekintheti meg: 

   ELŐLEGIGÉNYLÉSEK ÉS KIFIZETÉSI KÉRELMEK KEZELÉSE

   TÁMOGATÓI OKIRATOK MÓDOSÍTÁSA A GINOP-6.1.5 ÉS A GINOP-6.1.6 KONSTRUKCIÓKBAN

   HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK

   KEDVEZMÉNYEZETTEK TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI, AVAGY AZ UNIÓS ARCULAT FONTOSSÁGA

   MONITORING TÁMOGATÓ RENDSZER BEMUTATÁSA

   Szakmai monitoring látogatások tapasztalatai – Hogyan készüljünk?

 A GINOP-6.1.7-17 azonosító számú „Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok számára indított képzések szakmai támogató programja” megnevezésű kiemelt projekt feladata, hogy a GINOP-6.1.5-17, a GINOP-6.1.6-17 és a GINOP-6.1.8-17 felhívások kedvezményezettjeit képzési igényeik megvalósulásában segítse, illetve biztosítsa a képzések tekintetében az előírásoknak való megfelelőséget.