Bejelentkezés

Bejelentkezés

Felhasználónév *
Jelszó *
Emlékezzen rám

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
(1089 Budapest, Kálvária tér 7.)

2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről

A törvény felnőttképzést érintő jelentősebb összefoglalása:

A  veszélyhelyzet megszűnésének időpontjában folyamatban levő, felnőttképzésként megszervezett képzés 2020. augusztus 31-éig abban az esetben is megszervezhető távolléti oktatásban, távoktatás formájában vagy digitális képzésként, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.

A törvény felnőttképzést érintő része:

 

  1. Felnőttképzési tárgyú átmeneti szabályok

 

  1. § (1) A  veszélyhelyzet megszűnésének időpontjában folyamatban levő, felnőttképzésként megszervezett képzés 2020.  augusztus 31-éig abban az  esetben is megszervezhető távolléti oktatásban, távoktatás formájában vagy digitális képzésként, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.

(2) Szakmai vizsga felnőttképzés keretében történő megszervezésére a 27. §-t kell alkalmazni.

 

  1. § (1) Költségvetési támogatás nyújtható az  olyan képzések felnőttképzési tevékenység keretében történő megszervezéséhez és megvalósításához, valamint az  azokban való részvételhez, amelyek a  munkavállalók és az  álláskeresők számára új kompetenciák megszerzését biztosítják, munkaerő-piaci szempontból azok megszervezéséhez és megvalósításához kiemelt közérdek fűződik, és hosszú távon hozzájárulnak Magyarország gazdasági növekedéséhez.

(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott célnak megfelelő tanulási eredmények meghatározását és az  azok megszerzéséhez szükséges tudás átadásához szükséges képzések megszervezésének és megvalósításának követelményeit a felnőttképzésért felelős miniszter határozza meg.

(3) A költségvetési támogatást a (2) bekezdés szerinti követelményeknek megfelelő felnőttképző által megszervezett és megvalósított képzésben részt vevő személy képzési díjának és a képzéssel összefüggő költségek finanszírozására lehet felhasználni.

(4) Az  e  § szerinti képzés és az  ahhoz előfeltételként kapcsolódó más képzés a  felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvénynek (a  továbbiakban: 2013. évi LXXVII. törvény) a  szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről szóló 2019. évi CXII. törvénnyel megállapított rendelkezései szerinti felnőttképzési tevékenység keretében szervezhető és valósítható meg a következő feltételek szerint:

  1. a  felnőttképzési tevékenység bejelentés és engedély nélkül folytatható azzal, hogy a  felnőttképzési államigazgatási szerv a  felnőttképzőt a  veszélyhelyzet megszűnését követő hatvanadik napig a  2013. évi LXXVII. törvényben meghatározott eljárásban veszi a felnőttképzők nyilvántartásába,
  2. a  képzési program felnőttképzési szakértő általi előzetes minősítése helyett a  (2)  bekezdés szerinti követelmények vizsgálata keretében kell megállapítani azt, hogy a  képzési program megfelel a  jogszabályoknak és az  abban meghatározott tartalommal, feltételekkel és módon megszerezhetők a képzési programban megjelölt kompetenciák,
  3. a felnőttképző a 2013. évi LXXVII. törvény 15. §-a szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének a veszélyhelyzet megszűnését követő kilencven napon belül tesz eleget,
  4. a  felnőttképzőnek vagyoni biztosítékkal és minőségirányítási rendszerrel a  veszélyhelyzet megszűnését követő százhuszadik napig nem kell rendelkeznie.

(5) Az e § szerinti képzés és az ahhoz előfeltételként kapcsolódó más képzés keretében történő szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítés az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerinti egyéb oktatás és képzésnek minősül és mentes az általános forgalmi adó alól.

(6) Ha a  költségvetési támogatás feltétele, hogy a  képzésben részt vevő személy a felnőttképző által egy vállalkozás részére foglalkoztatási céllal kiközvetítésre kerüljön, a  felnőttképző részére kifizetett képzési díj a  képzésben részt vevő személyt foglalkoztató vállalkozás részére nyújtott, az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és a  2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 41/A. alcíme vagy 46. alcíme szerint nyújtható.