Bejelentkezés

Bejelentkezés

Felhasználónév *
Jelszó *
Emlékezzen rám

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
(1089 Budapest, Kálvária tér 7.)

Kérdések – válaszok a képzések távoktatással kapcsolatos megvalósításáról a veszélyhelyzet ideje alatt

Jelen dokumentum a  Kormány 70/2020 (III.26) Korm. rendelete a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól szóló Kormány rendelete alapján kihirdetett veszélyhelyzeti időszakra vonatkozó képzések megvalósításának támogatására készült.

A veszélyhelyzet megszűnése után indított, megtartott képzésekre jelen dokumentumban található kérdések és válaszok nem relevánsak.

Átmeneti rendelkezés a képzések megvalósításáról itt található: 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről 

Ha a képzések megvalósításával, megfelelő dokumentálásával kapcsolatban lenne kérdése, kérjük keresse ügyfélszolgálatunkat a Kapcsolat menüpontban található elérhetőségek egyikén!

1. Hogyan lehet most a GINOP-6.1.5 és GINOP-6.1.6 projekteket megvalósítani?  a veszélyhelyzet idején „Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól” szóló 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet értelmében a felnőttképzésben kontaktórás képzés, valamint modulzáró vizsga és szakmai vizsga a járványügyi szabályok betartásával szervezhető. A kontaktórás képzésben és a vizsgabizottság munkájában nem vehet részt az, aki a 65. életévét betöltötte. Képzés abban az esetben is megszervezhető és befejezhető távolléti oktatásban, távoktatás formájában vagy digitális képzésként, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé. Ha jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés vagy képzési program a képzés vagy a modulzáró vizsga tekintetében a távolléti oktatás, távoktatás vagy digitális képzés valamelyik formáját lehetővé teszi, a képzés, illetve a modulzáró vizsga kizárólag akként szervezhető meg.

2. Milyen szabályokat, milyen kötelezettségeket kell betartani a hangfelvétel, képfelvétel tekintetében? a veszélyhelyzet idején távolléti oktatásban, távoktatási formában, digitális képzésként megvalósított képzések esetén a képzés formája nem teszi lehetővé a kép- és hangfelvétel vagy videofelvétel készítését. 

3. 2. § (2) bekezdést hogyan kell értelmezni? „A képzésben részt vevő személynek a veszélyhelyzet kihirdetése és e rendelet hatálybalépése közötti kontaktóráról való hiányzása igazoltnak minősül, továbbá személyes jelenlétként kell figyelembe venni a képzésben részt vevő személy e rendelet alapján távoktatásban történő részvételét.” Aki hiányzik, az is olyan, mintha részt venne a képzésen, vagy beleszámít a 10%-os hiányzásnak? – A veszélyhelyzet kihirdetése (2020.03.11.) és a 70/2020. (III. 26.) Kormányrendelet hatályba lépése (2020.03.27.) közötti időszakban megvalósuló személyes jelenlétet igénylő képzési alkalmakról való hiányzás minősül igazoltnak. 

4. Pótórát lehet-e tartani, és ha igen, akkor azt hogyan kell? a veszélyhelyzet idején távolléti oktatásban, távoktatási formában vagy digitális képzésként megvalósított képzések esetén a pótóra megtartása ugyanúgy történik, ahogy a rendes képzési alkalmak megtartása.

5. Mit jelent a rendelet 4. § (1) bekezdése: „Az Flt. 14. § (1) bekezdése, valamint a 14/A. §-a szerint e rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő képzések (a továbbiakban: folyamatban lévő képzések) a veszélyhelyzet időtartamára felfüggesztésre kerülnek, további képzések a veszélyhelyzet időtartama alatt nem indíthatók.” Azaz fel kell függeszteni minden folyamatban lévő képzést és nem lehet újat indítani? Akkor az előzőek mit jelentenek? – A felfüggesztés a 70/2020. (III. 26.) Kormányrendelet szerint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény által támogatott képzésekre vonatkozik. A rendelet szerint: 2. § (1) A veszélyhelyzet időtartama alatt a képzés – a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 14. § (1) bekezdése, valamint 14/A. §-a szerinti képzéseket kivéve – kizárólag távolléti oktatásban, távoktatás formájában, digitális képzésként szervezhető meg abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, támogatói okirat vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.

6. Képzők azt mondják, a kormányrendelet felülírja a felnőttképzési törvényt. Ismereteim szerint egy alacsonyabb hatályú jogszabály egy magasabb hatályú jogszabályt nem írhat felül. Hogyan kell pontosan értelmezni a 70/2020. Korm.rendeletben megfogalmazottakat? – a jogszabályok hierarchiájának sorrendjét felülírja, ha valamilyen rendkívüli helyzet áll elő. Ilyen rendkívüli helyzet például a háborús veszély. Ilyenkor a Honvédelmi Tanács rendeleteegyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.” Ez azonban a rendkívüli állapot megszűnésével hatályát veszti, kivéve, ha azt az Országgyűlés meghosszabbítja. Jelen helyzetben a Kormány rendeletet alkotott, ami „egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat”.

7. Mi a távoktatás és a távolléti oktatás között a különbség? a távoktatás a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény által is használt és értelmezett terminológia. A távolléti oktatás a veszélyhelyzet idejére született átmeneti rendelkezésekben szereplő formula, melyben a hangsúly a személyes jelenlétet igénylő képzési helyszíntől való távol maradásra helyeződik. A távoktatás és a távolléti oktatás annyiban különbözik egymástól, hogy a távoktatást a felnőttképzési jogszabályok részletesen szabályozzák, míg a távolléti oktatást és a digitális képzést nem.

8. Mit értenek digitális képzés (digitális oktatás) alatt? a képzések egyik módszertani lehetősége a digitális képzés, vagyis a távollévő résztvevők és az oktató közötti, digitális eszközök segítségével megvalósuló képzés. 

9. A távoktatási, távolléti oktatás esetén mi számít a jelenlét megfelelő dokumentálásának? Hogyan történhet a távoktatásban, távolléti oktatásban való részvétel igazolása? – amit a távoktatás módszertana lehetővé tesz. A távolléti oktatás, digitális képzés esetében a résztvevők haladásának nyomon követésére nem szükséges az általuk aláírt jelenléti ív, hanem ezt a választott digitális oktatási megoldás nyújtotta lehetőségek figyelembe vételével kell meghatározni (pl. ez lehet egy email, melyben az oktató instrukciókkal látja el a képzésben résztvevőket, megküldi a tananyagot vagy résztananyagot, feladatot, ezek visszaküldött megoldásai, a távoktatási rendszer logfájljai, stb.).

10. A Skype internetes telekommunikációs alkalmazás felhasználásával történő csoportos képzés minek minősül? a digitális képzés egy konkrét platformon történő alkalmazása. 

11. Lehet-e 20 órás „Skype oktatást” tartani csoportos képzési formában? a „skype oktatás” a digitális képzés egy lehetősége; azon képzések esetében, ahol alkalmazható a távoktatás, távolléti oktatás, digitális képzés, ott megfelelő a módszer alkalmazása. 

12. A projekt keretében zajló képzéseknél távoktatás formájában hogyan oldható meg a dokumentáció? A jelenléti ívek kitöltése, hang- és fotódokumentáció készítése? a távoktatásban megvalósuló képzések esetében nem elvárás a kép- és hanganyag, ill. a jelenléti ív vezetése. A távoktatás megvalósulásának formája tudja meghatározni a nyomon követhetőséget. Pl. a résztvevők számára kiküldött email, tananyag, instrukció jelenti a képzés kezdetét és határozza meg haladását. 

13. Távoktatásban megvalósuló képzés esetén el lehet-e bérköltséget számolni?a veszélyhelyzet hatálybalépését megelőzően megkezdett és e rendelet alapján távoktatás formájában megtartott képzés elszámolására a kontaktórás képzés elszámolási szabályait kell alkalmazni.

  

A távoktatás jogszabályi háttere és a Felhívások távoktatásra vonatkozó előírása:

 1. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a jogszabály 2019. december 31-i jelenleg alkalmazandó állapota)

 

 1. Értelmező rendelkezések
 2. § E törvény alkalmazásában:

 

17a. képzés megkezdésének időpontja: egyéni felkészítés és csoportos képzés esetén a képzés első kontaktórájának időpontja, folyamatban lévő – a felsorolt képzési formák szerinti – képzésbe bekapcsolódó résztvevő első kontaktórájának időpontja, távoktatás esetén a tananyagnak vagy résztananyagnak a képzésben résztvevő számára történő megküldési időpontja;

 

 1. képzési forma: az 1. § (2) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti képzések esetén egyéni felkészítés, csoportos képzés és távoktatás, az 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kontaktórás képzés esetén csoportos képzés és egyéni felkészítés;

 

 1. távoktatás:
 • az oktatásnak az a formája, amelynél a résztvevő a képzési idő több, mint felében egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb, mint felében pedig konzultációkon vagy a távoktatás vegyes képzési módszerrel történő megvalósulása (a kontaktórás képzés és a távoktatás módszereinek kombinált alkalmazása) esetén hagyományos tanórákon vesz részt, és
 • az elsajátítási folyamat önálló megvalósításához szükséges tananyaghordozó, felmérő és útmutató anyagokat tartalmazó tanulócsomagot a képző intézmény bocsátja rendelkezésére;
 • a konzultációkon, amelyek a kapcsolattartás bármely formájában – különösen személyes megbeszélés, internet, telefonmegvalósulhatnak, a résztvevők az önállóan szerzett ismereteiket pontosítják, illetve elmélyítik;
 • a távoktatás minden fázisát infokommunikációs technológiai adathordozók felhasználása is segítheti.

 


A Kormány 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelete

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól

 

 1. 1. A felnőttképzés megszervezésének sajátos szabályai a veszélyhelyzet időtartama alatt

 

 1. § (1) A felnőttképzésben
 2. a) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2. § 8. pontja szerinti kontaktórás képzés, valamint
 3. b) modulzáró vizsga és szakmai vizsga

a járványügyi szabályok betartásával szervezhető.

(2) A képzés során a képzés szervezője, a vizsga alkalmával a vizsgabizottság és a vizsgaszervező együttesen felelős a járványügyi szabályok által előírt óvintézkedések teljes körű megtartásáért és a veszélyhelyzettel összefüggésben megtett intézkedések, meghozott határozatok vizsgajegyzőkönyvben történő rögzítéséért.

(3) A kontaktórás képzésben és a vizsgabizottság munkájában nem vehet részt az, aki a 65. életévét betöltötte.

 

 1. § (1) Képzés abban az esetben is megszervezhető és befejezhető távolléti oktatásban, távoktatás formájában vagy digitális képzésként, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé. Ha jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés vagy képzési program a képzés vagy a modulzáró vizsga tekintetében a távolléti oktatás, távoktatás vagy digitális képzés valamelyik formáját lehetővé teszi, a képzés, illetve a modulzáró vizsga kizárólag akként szervezhető meg.

(2) A képzésben részt vevő személynek a veszélyhelyzet kihirdetése és e rendelet hatálybalépése közötti kontaktóráról való hiányzása igazoltnak minősül, továbbá személyes jelenlétként kell figyelembe venni a képzésben részt vevő személy e rendelet alapján távoktatásban történő részvételét.

(3) A részben vagy egészben az államháztartás terhére nyújtott költségvetési támogatásból vagy európai uniós forrásból megvalósuló, a veszélyhelyzet hatálybalépését megelőzően megkezdett és e rendelet alapján távoktatás formájában megtartott képzés elszámolására a kontaktórás képzés elszámolási szabályait kell alkalmazni.

 

Felhívás (GINOP-6.1.5-17 és GINOP-6.1.6-17)

3.4 A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások

3.4.1 Műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások

 

 1. b) Képzésekkel kapcsolatos elvárások

 

 1. Távoktatás esetében a képzéseket az alábbiakra figyelemmel kell megszervezni.

- A távoktatás megvalósulhat az Fktv. 2. § 27. pontja szerinti “tisztán” távoktatásként. Ennek keretében a résztvevő a képzési idő több, mint felében egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb, mint felében pedig konzultációkon vesz részt.

- A távoktatás vegyes képzési módszerrel történő megvalósítása is támogatható, amelynek keretében a résztvevő a képzési idő több mint felében - egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb, mint felében pedig hagyományos tanórákon (ún. kontaktórákon) vesz részt.

- Az Fktv 2. § 21. és 27. pontjai alapján a konstrukció keretében támogatható távoktatást segítő konzultáció a képzésben részt vevő és az oktató közötti megbeszélés, amelynek célja az elsajátítandó ismeret átadása, megerősítése, az önállóan szerzett ismeretek pontosítása, elmélyítése. A konstrukció keretében távoktatást segítő konzultációként olyan konzultációs alkalom számolható el, amely személyes megbeszélés keretében, illetve elektronikus kapcsolattartás során valósul meg.

- Az Fktv 2. § 20a. pontja alapján jelen konstrukció keretében támogatható kontaktóra alatt a képzésben részt vevő személyes jelenlétét igénylő tanórát értjük.

- A távoktatás esetén képzési napként kell figyelembe venni azokat a napokat, amikor a távoktatásban tanuló munkavállaló kontaktórán vagy konzultáción vesz részt.

- A távoktatás esetében csak személyes jelenléttel járó kontaktóra, illetve konzultáció idejére lehetséges a képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordítása soron költséget elszámolni.

- Egyéb nyelvi képzés, illetve kombinált nyelvi képzés amennyiben belső képzésként kerül megvalósításra, akkor megvalósítható távoktatás formájában is.