Bejelentkezés

Bejelentkezés

Felhasználónév *
Jelszó *
Emlékezzen rám

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
(1089 Budapest, Kálvária tér 7.)

Jogi állásfoglalás a kép- és hangrögzítésről (PM)

A kép-, illetve hangfelvétel rögzítése, mint a Támogató által támasztott követelmény, mindenben megfelel a jogszabályi követelményeknek, különös figyelemmel a 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseire.

Az adatkezelés az Infotv. és a GDPR alábbi releváns rendelkezései alapján történik.

A személyes adatkezelés egyrészt az Infotv. 5. § (1) bekezdésének b) pontján alapul, mely szerint a személyes adat akkor kezelhető, ha az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult.

Másrészt a GDPR  I. fejezet 6. cikk a) és c) pontjain alapul az adatkezelés, mely szerint:

(1)   A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

  1. a)         az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
  2. c)         az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

 

Egyrészt tehát megkövetelik a jogszabályi rendelkezések, hogy az adatkezelés a törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges legyen/jogi kötelezettség teljesítéséhez legyen szükséges, illetve az adatkezeléshez történő kifejezett hozzájárulást.

 

Feltétlen szükségesség, jogi kötelezettség teljesítése

A Támogató törvényben meghatározott feladatkörében eljárva, a Kedvezményezett támogatási jogviszonyból eredő kötelezettségeinek ellenőrzése céljából, vagyis a szerződésszerű teljesítés ellenőrzése céljából követeli meg kép/hangfelvételt, minden esetben az érintett személyes hozzájárulása birtokában.

A Támogató törvényben meghatározott feladatkörében jár el, amikor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 54. § (1) bekezdés b) pontja alapján a költségvetési támogatás felhasználását a Kormány rendeletében meghatározott szabályok szerint ellenőrzi.

 

(„54. §[1] (1) A támogató a költségvetési támogatás felhasználását

b)[2] a 48. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatási jogviszony esetében a Kormány rendeletében meghatározott szabályok szerint ellenőrzi.

(1a)[3] Az ellenőrzés kiterjedhet a kedvezményezett által a támogatott tevékenység megvalósítására kötött szerződésben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.”)

Kiemelendő azonban, hogy a Támogatónak nemcsak a nemzeti jogszabályok, de a közvetlenül hatályos uniós rendelkezések ( pl.:  az Európai Parlament és Tanács 1303/2013/EU rendelete) is kötelezettségként jelölik meg a támogatás felhasználásának ellenőrzését.

Megjegyzendő, hogy  a Támogatón kívül számos hazai és uniós szerv ellenőrzi (pl. EUTAF, OLAF, Bizottság stb.) a támogatások szabályszerű felhasználását, vagyis további szervek ellenőrzési feladatának elvégzéséhez is szükségesek a szóban forgó kép- és hangfelvételek.

 

Kifejezett hozzájárulás:

A képzésben résztvevő személyek hozzájárulása szintén megfelel a jogszabályi követelményeknek.

Az Infotv. 3. § 7. szerint, „hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez”;

GDPR  I. fejezet 7. cikk (1) bekezdése szerint: „Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult”.

Ptk. releváns rendelkezései:

A Ptk. (2:43.§ ) a képmáshoz és a hangfelvételhez való jogot nevesített személyiségi jogként jelöli meg.  A Ptk. 2:42. § (3) bekezdése szerint, „Nem sért személyiségi jogot az a magatartás, amelyhez az érintett hozzájárult”.

Tekintettel arra, hogy a hangfelvétel készítése minden esetben hozzájáruló nyilatkozat birtokában történik, az adatkezelés jogszerű.

Összefoglalva elmondható, hogy az adatkezelő mindvégig fokozott figyelmet fordít az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokra, különös figyelemmel a személyes adatkezelésre vonatkozó alapelvek (Infotv. 4. §, GDPR II. fejezet 5.cikk) betartására. A személyes adatnak minősülő hangfelvételeket kizárólag ellenőrzési célból kezeli és kizárólag az ellenőrzéshez szükséges mértékben és ideig, az adattakarékosság elvének figyelembevételével, különös figyelemmel azokra a garanciális jogokra, melyeket a jogszabályi rendelkezések (Infotv. 14. §, GDPR III. fejezet)  az érintett jogai megóvása céljából biztosítanak.

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés a hozzájáruláson alapul, valamint az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges, az adatkezelés jogszerű.

A fentiek alapján hangsúlyozandó, hogy a Támogató csak olyan adatot követel meg, amely az adatkezelés céljának eléréséhez feltétlenül szükséges és arra alkalmas. Minderre figyelemmel álláspontunk szerint szükséges és arányos a képzésben résztvevők személyiségi jogainak korlátozása a támogató jogos érdekeivel szemben.

 

[1] Megállapította: 2014. évi XCIX. törvény 32. §. Hatályos: 2015. I. 1-től.

[2] Módosította: 2015. évi CXCI. törvény 87. § 7.

[3] Beiktatta: 2015. évi LXXII. törvény 28. § (1). Hatályos: 2015. VI. 19-től.